รายชื่อผู้สิทธิ์รายงานตัว รอบโควต้า ทุกประเภท
ภาคปกติ  ปีการศึกษา 2556
สามารถค้นหาข้อมูลได้จาก เลขที่ผู้สมัคร,ชื่อ,สกุล,เลขประจำตัวประชาชน
*** ผู้มีสิทธิ์รายงานตัวจะต้องกรอกข้อมูลประวัติส่วนตัว
แล้วพิมพ์ใบรายงานตัวมายื่น ในวันรายงานตัวด้วย

วันที่ ๑๖  มีนาคม  ๒๕๕๖  เวลา ๐๙.00 - ๑๕.๐๐ น.
หอประชุม 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

รหัสรายงานตัวชื่อ - สกุลสาขาที่สมัครสถานะการกรอกข้อมูล  
561310004นางสาววรรณภา แก้วฮัคฮาดเกษตรศาสตร์-ค.บ. 5 ปี       กรอกประวัติ พิมพ์ใบรายงานตัว
561310009นายสมชาย อุปไชยเกษตรศาสตร์-ค.บ. 5 ปี       กรอกประวัติ พิมพ์ใบรายงานตัว
561310022นางสาวนิตยา ศรีวิเศษสารสนเทศศาสตร์-ศศ.บ. 4 ปี       กรอกประวัติ พิมพ์ใบรายงานตัว
561310035นางสาวชยาณี เนตรโสภารัฐประศาสนศาสตร์ -รป.บ. 4 ปี       กรอกประวัติ พิมพ์ใบรายงานตัว
561310040นายชัยวิชาญ หงษ์ฟ้อนรัฐประศาสนศาสตร์ -รป.บ. 4 ปี       กรอกประวัติ พิมพ์ใบรายงานตัว
561310065นายณัฐเดช จันทรผันคณิตศาสตร์-ค.บ. 5 ปี       กรอกประวัติ พิมพ์ใบรายงานตัว
561310086นางสาววัชราภรณ์ ปัจฉิมกุลบริหารธุรกิจ(แขนงวิชาการเงินการธนาคาร)-บธ.บ. 4 ปี       กรอกประวัติ พิมพ์ใบรายงานตัว
561310112นางสาวธิดารัตน์ จันทร์สุขวิทยาศาสตร์-ค.บ. 5 ปี       กรอกประวัติ พิมพ์ใบรายงานตัว
561310115นายอนวัฒน์ อัมวงศ์นิติศาสตร์-น.บ. 4 ปี       กรอกประวัติ พิมพ์ใบรายงานตัว
561310116นางสาวเสาวรส วงษาวิทยาศาสตร์-ค.บ. 5 ปี       กรอกประวัติ พิมพ์ใบรายงานตัว
12345678910...

หมายเหตุ
1.รายงานตัว วันที่ ๑๖  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๕๖  เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. 
ณ หอประชุม 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ค่าใช้จ่ายในการรายงานตัว  ภาคปกติ 1500 บาท  (ผู้ที่ไม่มารายงานตัวตามวันและเวลาดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์)
2.ให้ผู้ที่มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าไปกรอกข้อมูล ใบรายงานตัว ที่เว็บไซต์
http://admission.snru.ac.th
แล้วพิมพ์มายื่นใน วันรายงานตัว พร้อมหลักฐานการรายงานตัว admin_check 3675 /5468